SWITCHBOARD 總機

電話:+86 20 8737 8588 / 7588 /8508
傳真:+86 20 8737 8588 – 8028
郵箱:ins@gzins.com

BUSINESS CENTRE 商務中心

有關商業項目設計諮詢,請聯繫:
直線:400 8804 368
電話:+86 20 87378508 – 8310
電郵:ins.mkt@gzins.com

BRAND DEPT. 品牌部

有關新聞採訪、公關活動邀請,請聯繫:
電話:+86 20 87378588 – 8623
電郵:ins.pr@gzins.com

ADMIN & HR 行政人力資源中心

有關招聘、培訓,請聯繫:
電話:+86 20 87378588 – 8618
電郵:ins.hr@gzins.com

MATERIAL DEPT. 材料部

有關新材料、新產品事務,請聯繫:
電話:+86 20 87378588 – 8313
電郵:ins.material@gzins.com

FILIALES 集團全資附屬機構